پلن قیمت ها

نقره ای
25 تومان
/ ماه
تا 5 گیگابایت
نقره ای
25 تومان
/ ماه
تا 5 گیگابایت
طلایی
50 تومان
/ ماه
تا 5 گیگابایت
طلایی
50 تومان
/ ماه
تا 5 گیگابایت
برنزی
80 تومان
/ ماه
تا 5 گیگابایت
برنزی
80 تومان
/ ماه
تا 5 گیگابایت
ساده
80 تومان
/ سال
تا 10 کاربر
ساده
80 تومان
/ سال
تا 10 کاربر
پیشرفته
120 تومان
/ سال
تا 50 کاربر
پیشرفته
120 تومان
/ سال
تا 50 کاربر
متوسط
220 تومان
/ سال
تا 15 کاربر
متوسط
220 تومان
/ سال
تا 15 کاربر
شروع
80 تومان
/ سال
4 پکیج
شروع
80 تومان
/ سال
4 پکیج
طلایی
90 تومان
/ سال
10 پکیج
طلایی
90 تومان
/ سال
10 پکیج
پریمیوم
900 تومان
/ سال
21 پکیج
پریمیوم
900 تومان
/ سال
21 پکیج
نقره ای
25 تومان
/ ماه
تا 10 سایت
نقره ای
25 تومان
/ ماه
تا 10 سایت
طلایی
90 تومان
/ ماه
تا 30 سایت
طلایی
90 تومان
/ ماه
تا 30 سایت
طلایی
80 تومان
/ ماه
تا 21 سایت
طلایی
80 تومان
/ ماه
تا 21 سایت
در حال بارگذاری